SKARP biedt een portaal voor de uitwisseling van stuur- en verantwoordingsinformatie in de sector. SKARP maakt informatievoorziening binnen de sector makkelijker, goedkoper en beter.

Hoe werkt dat? Het SKARP portaal bestaat uit een aantal onderdelen die samen waarborgen dat het proces van data verzamelen, aggregeren en uitwisselen op een efficiënte, beheersbare, veilige en transparantie manier verloopt. Een overzicht van die onderdelen staat in het plaatje hiernaast.

Kern van het verhaal is het volgende:

SKARP biedt een portaal voor en van de corporatie dat gegevens verzamelt en verrijkt (eventueel met gegevens van open standaarden als BAG) en deze op een veilige manier aanbiedt aan uitvragende partijen in het overheidsdomein en het publieke domein.

De informatie kan uiteraard ook worden gebruik voor de eigen stuurinformatie van de corporatie.

Het hart van SKARP wordt gevormd door de datakluis. Dit is een datapakhuis met gegevens van de corporatie. De naam ‘kluis’ zegt het al: de gegevens zijn streng beveiligd en uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerde medewerkers van de corporatie. De gegevens in de kluis zijn en blijven eigendom van de corporatie.

In de kluis komen gegevens samen uit verschillende bronnen. Een corporatie heeft immers altijd meerdere systemen in gebruik. Het is mogelijk dat verschillende systemen dezelfde gegevens aanleveren. De datakluis bevat daarom ook een mechanisme om te bepalen welke bron voor welk gegeven het meest betrouwbaar is.

In de datakluis worden gegevens op het laagste niveau ingelezen en opgeslagen.

Binnen de datakluis worden die gegevens bovendien getransformeerd tot indicatoren. Dat gebeurt op basis van definities; dat kunnen zowel standaard definities zijn (bijvoorbeeld van WSW, CFV of VERA) of eigen definities van de corporatie.

De datakluis wordt aangeboden als een Cloudservice. Dat biedt de beste garanties voor beveiliging, continuïteit en backup.

In de datakluis worden gegevens bewaard volgens de principes van de VERA datakluis. Dat houdt het volgende in:

 • Verschillende bronnen kunnen worden samengevoegd
 • De gegevens zijn uniform gemaakt volgens de VERA-gegevensdefinities
 • Gegevens kunnen worden weergegeven in historisch perspectief
 • Het is duidelijk welke bron voor welk gegeven leidend is.
SKARP werkt volledig volgens open marktstandaarden. De gegevens op het laagste niveau worden opgeslagen volgens het VERA-datamodel, de standaard in de sector. Maar ook andere standaarden zijn mogelijk – daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan Redex. Redex is de standaard voor commerciële vastgoedbedrijven. Op een aantal onderdelen is Redex beter uitgewerkt dan VERA; het kan dus een versnelling betekenen om op die terreinen voor Redex te kiezen.

Ook de aggregatie naar prestatie-indicatoren loopt volgens standaarden. Niet alleen wat betreft de definities, maar ook voor de methodiek worden CORA en VERA gebruikt. Dat betekent dat de definities en de wijze waarop de aggregaties tot stand komen volledig transparant blijven.

Het is uiteraard mogelijk om van de standaarden af te wijken en eigen definities te hanteren. Dat gebeurt op dezelfde transparante manier. Het beheer van de definities is in dat geval wel verantwoordelijkheid van de corporatie.

CORA en VERA zijn niet de enige standaarden binnen SKARP. Voor uitwisseling met andere partijen maakt SKARP ook gebruik van andere standaarden, zoals RGS, SBR, XBRL, Redex. Voor een aantal uitwisselingen zullen die standaarden in de toekomst ook een meer verplicht karakter krijgen.

Binnen het SKARP-platform worden de definities vastgelegd in een metadata-laag. Geaggregeerde gegevens worden automatisch gegenereerd vanuit de definitie. Wanneer een definitie wijzigt, worden die wijzigingen dus ook automatisch doorgevoerd. De informatie blijft dus altijd consistent en de geleverde informatie voldoet altijd aan de vastgestelde definitie.

De metadata-laag is helemaal ingericht volgens de principes van VERA.

Het grote voordeel van het werken volgens standaarden is dat het model open blijft. Alle partijen die zich verbinden aan de standaarden, kunnen op eenvoudige wijze gegevens aanleveren aan de datakluis, maar ook gegevens uit de datakluis gebruiken. In de corporatiesector hebben vrijwel alle partijen zich gecommitteerd aan de VERA-standaard. Dat betekent dat de koppelingen steeds eenvoudiger en goedkoper zullen worden. Bovendien is het wisselen van leverancier geen drama. Wanneer een nieuwe leverancier ook voldoet aan de VERA-standaard, blijft de informatievoorziening intact. Dat geldt dus niet alleen voor het aanleveren van de basisgegevens, maar ook voor de definities van prestatie-indicatoren. Iedere partij kan definities aanleveren. Als die definities voldoen aan de VERA-standaarden, leidt dat automatisch tot de gevraagde indicatoren.

In de paragraaf over connectoren gaan we nog wat meer op de koppelingen in.

Er zijn verschillende soorten connectoren binnen het SKARP-platform. Er zijn connectoren om gegevens in te lezen vanuit de bronapplicaties (zoals de ERP-systemen), maar ook connectoren voor de aanlevering van gegevens aan opvragende partijen (Corpodata, SBR, XBRL).

De connectoren om gegevens op te vragen uit bronapplicaties, zorgen direct ook voor een mapping (vertaling) naar de VERA-standaard. Het is het beste als iedere leverancier die mapping zelf al maakt. Op basis van het VERA-convenant zouden ze zich daartoe ook verplicht moeten voelen. Maar als een bepaalde leverancier dat niet kan of wil, kan SKARP ook ondersteunen bij het maken van de mapping.

Naast connectoren voor de bronnen die de corporatie zelf beheerd, biedt SKARP ook connectoren voor andere bronnen, zoals bijvoorbeeld Open Data BAG of CBS. Daarmee kan de informatie in de kluis verrijkt worden.

Voordeel van het werken met connectoren is dat er een stabiele informatievoorziening ontstaat. Het is eenvoudig om systemen te vervangen of nieuwe systemen toe te voegen. SKARP helpt om een vendor lock-in te voorkomen.

Het portaal is het besturingscentrum en tegelijkertijd het dashboard van het platform. Via het portaal kunnen de partijen die van SKARP gebruik maken verschillende functies uitvoeren en processen volgen:

Beheerder bij een corporatie

 • Controle over het inlezen van gegevens in de datakluis.
 • Controle over de output naar opvragende partijen
 • Beheer van de masterdata: bij conflicten tussen bronnen bepalen welke bron het meest betrouwbaar is.
 • Business Intelligence (BI)

favicon2IT-leverancier

 • Beheren van de mapping tussen bronsysteem en VERA
 • (geautoriseerd) toegang tot de datakluis om gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld voor BI.

favicon2SKARP

 • Inlezen van nieuwe (versies van) definities of andere standaarden
 • Beheren van de mapping tussen VERA en bronsyste(e)m(en).

favicon2Toezichthouder of andere gegevensvrager

 • Ophalen van de bestanden/berichten die door de corporatie zijn vrijgegeven.

 

Uiteraard kan niet iedereen zomaar overal bij. Het portaal is strak geautoriseerd. Het is aan de corporatie om te bepalen welke partij welke toegang krijgt tot gegevens en functionaliteit.

Enige jaren geleden heeft de overheid de digipoort ingericht. Deze poort regelt het geautomatiseerd uitwisselen van informatie tussen de overheid aan de ene kant en bedrijven en particulieren aan de andere kant. Die uitwisseling vindt plaats in een streng beveiligd proces. De informatie die wordt uitgewisseld heeft de vorm van een ‘bericht’ – een bestand in SBR / XBRL-formaat.

Vanuit de overheid zal het werken volgens deze standaarden steeds meer als een verplichting worden opgelegd. Zo moet in 2017 het jaarverslag al in SBR worden aangeboden aan de KvK. Andere verplichte aanleveringen zullen volgen (CBS, Woonautoriteit, belastingdienst).

Corporaties hebben niet alleen te maken met overheidsinstanties die informatie opvragen (al dan niet met een verplicht karakter). WSW vraagt de informatie nu nog gezamenlijk op met het Centraal Fonds, maar in de toekomst krijgt WSW mogelijk een eigen opvraag. Ook de ITL/Autoriteit zal waarschijnlijk om meer- en andere gegevens gaan vragen. De benchmark bedrijfslasten van Aedes wordt in 2015 waarschijnlijk verplicht. Daarnaast zijn er nog partijen als KWH die informatie vragen aan corporaties.

Voor het leveren van informatie aan die partijen biedt SKARP de sectorpoort. Binnen de sectorpoort worden dezelfde standaarden gehanteerd als in de digipoort. De sectorpoort is daarmee dus ook even veilig als de digipoort.